O4 ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

บทบาท อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจภูธรขนอม

บทบาท อำนาจ หน้าที่  กต.ตร.สภ.ขนอม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจาก ก.ต.ช. ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย
2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของ สถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและการบริหารงานตำรวจ
4. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้เป็นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.
5. รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจ
และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ
6. ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ ประชาชนในเขตพื้นที่
7. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจ
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ กต.ตร.มอบหมาย


9. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ก.ต.ช. ทราบ ตามที่ ก.ต.ช. กำหนด
10.อำนาจหน้าที่อื่นตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรขนอม

 

 

ผลการดำเนินงานของ กต.ตร.สภ.

     เรียน ผู้บังคับบัญชา ภ.จว.นครศรีธรรมราช   สภ.ขนอม วันที่ 4 เม.ย.2566 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ รามสวัสดิ์ ผกก.สภ.ขนอม พร้อมด้วย นายชูเกียติ จันทร์ประไพ สาธารณสุขอำเภอขนอม ,นายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรีอ่าขนอม , น.ส.ฉัตรสุดา รัตนปริคณน์ , นางเพียงใจ พุทธรอด รรก.ผอ.รพ.สต.บ้านเปร็ต , นายกัมพล มีชัย อดีตประธานกต.ตร.สภ.ขนอม, นายศิริชัย เพชรดี ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.ขนอม อ.ขนอม ร่วมพิธีเปิด โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี นายพรเทพ เพชรน้อย นายอำเภอขนอม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ของโครงการ ฯ ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ผู้นำชุมชน ,เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลขนอม, อาสาสมัคร , เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ขนอม และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 80 คน สถานที่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านเปร็ต ม.7 ต.ขนอม อ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 

 

เรียนผู้บังคับบัญชา ภ.จว.นครศรีธรรมราช
สภ. ขนอม วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ รามสวัสดิ์ ผกก.สภ.ขนอม ทำหน้าที่ประธาน ในการประชุมและปฐมนิเทศ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่ง ที่ ๕ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรขนอม ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
- เรื่อง การแต่งตั้งและปฐมนิเทศ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถนีตำรวจภูธรขนอม ตามคำสั่งที่ 5 /2566 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การเลือกประธานคณะกรรมการและรองประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและ ติดตามการบริหารงานตำรวจ สถนีตำรวจภูธรขนอม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ
๓.๑ งานป้องกันปราบปราม และงานจราจร ( รอง ผกก.ป.สภ.ขนอม )
๓.๒ สถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ( รอง ผกก.สส.สภ.ขนอม )
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ติดตามเรื่องที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่พิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
สำหรับการเลือกประธานและรองประธานคณะกรรมการ ฯ ตามระเบียบวารที่ ๒ นั้น ที่ประชุมมีมติเลือกประธาน และรองประธาน ดังนี้
๑.นายกัมพล มีชัย ประชาชนมาขากการเลือก เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ
๒.นายยศพล จิตรมุ่ง ประชาชนมาจการคัดเลือก เป็นรองประธาน คนที่ ๑
๓.นายอำนวย เพชรรัตน์ ประชาชนมาจการเลือก เป็นรองประธาน คนที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.khanompolice.com