กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  1. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

 

  1. พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550

 

  1. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

 

  1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

 

  1. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

 

กฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงก์ :กฎหมายเว็บไซท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2565     

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎวิธีพิจารณาคดียาเสพติด

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายยาเสพติด

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘)

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖)

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.khanompolice.com