1.อำนาจหน้าที่ของสถานีตำรวจ

          สถานีตำรวจ มีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในคดีอาญาภายในเขตอำนาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง รวมถึงการรับผิดชอบในด้านการงานและการปกครองบังคับบัญชาถัดรองลงไปจากกองบังคับการตำรวจนครบาล(1-9) หรือตำรวจภูธรจังหวัด  เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคงภายใน บริการทางสังคม ชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ การพัฒนางานบริหารและงานจเรตำรวจ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงงานกิจการพิเศษ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานีตำรวจ ซึ่งงานในสถานีตำรวจแบ่งออกเป็น 5 สายงาน ดังนี้

  • งานอำนวยการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการอำนวยการ การวางแผน  การตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานที่เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานของสถานีตำรวจ  งานการบริหารบุคลากร งานจเรตำรวจ งานกิจการพิเศษ งานความมั่นคง การศึกษา การฝึกอบรม  งานวิชาการ สวัสดิการ การพัฒนา การบริหารจัดการ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ  การพลาธิการและสรรพาวุธ  การส่งกำลังบำรุง รวมทั้งลักษณะงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ

  • งานป้องกันปราบปราม

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผล  ตลอดจนปฏิบัติงานในด้านการป้องกันปราบปรามและรักษาความสงบเรียบร้อย งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบิหารงานตำรวจ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่อมิให้เกิดอา๙กรรมขั้นในพื้นที่เขตอำนาจ การรับผิดชอบหรือพื้นที่ปกครองของสถานีตำรวจ

  • งานจราจร

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล  ตรวจสอบติดตามและประเมินผล  ตลอดจนปฏิบัติงานในด้านการควบคุมจราจร จัดการและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับจราจร  งานจราจรตามโครงการพระราชดำริ รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านจราจร ในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่ปกครองของสถานีตำรวจ

  • งานสืบสวน

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล  ตรวจสอบติดตามและประเมินผล  ตลอดจนปฏิบัติงานในด้านการสืบสวน อาชญากรรม  การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ ตลอดจนองค์กรหรือเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลัง รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่อมิให้เกิดอาชญากรรมขึ้นในเขตอำนาจการรับผิดชอบ หรือพื้นที่ปกครองของสถานีตำรวจ

  • งานสอบสวน

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล  ตรวจสอบติดตามและประเมินผลด้านการสอบสวนคดีอาญา การมีความเห็น การให้ความเห็นชอบ  หรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่ปกครองของสถานีตำรวจ 

 

 

 

 อำนาจหน้าที่

 ๑. รักษาความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

๒. ดูแล ควบคุม และกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๓. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญา

๔. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร

๕. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๖. ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศ

๗. ปฏิบัติการอื่นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

คำสั่ง ตร. ที่ 537/2555 เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ

https://docs.google.com/file/d/0B-7fUfBSUma1TGstQTBHMm40Zlk/edit?resourcekey=0-srB5AFeLzhj-MwjfT-fNbQ

 

 

2.ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ

สถานีตำรวจภูธรขนอม   มีพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอขนอมเนื้อที่ ๔๗๒.๓๙ ตารางกิโลเมตร หรือ       ๒๗๑,๒๐๓.๗๕ ไร่   อาณาเขตติดต่อทิศเหนือและทิศตะวันออกติดทะเลอ่าวไทย   ทิศตะวันตกติดเขต อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศใต้ติดเขตอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓ ตำบล ๓๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

ตำบลขนอม        มีจำนวน  ๑๔   หมู่บ้าน

ตำบลควนทอง    มีจำนวน  ๑๒   หมู่บ้าน

ตำบลท้องเนียน   มีจำนวน    ๘   หมู่บ้าน 

 

ประชากรแยกตามเขตการปกครอง ประกอบด้วย

- เทศบาลตำบลขนอม ปะชากร ๔.๔๑๓ คน แยกเป็น

ชาย ๒,๑๘๙ คน

หญิง ๒,๒๒๔ คน

- อบต.ตำบลควนทอง  ประชากร ๑๑,๐๐๕ คน แยกเป็น

ชาย ๕,๕๐๘ คน

หญิง ๕,๔๙๗ คน

- เทศบาลตำบลท้องเนียน   ประชากร ๕,๕๘๔ คน แยกเป็น

ชาย ๒,๗๘๐ คน

หญิง ๒,๘๐๔ คน

- เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประชากร ๙,๔๑๒ คน แยกเป็น

ชาย ๔,๕๖๘ คน

หญิง ๔,๘๔๔ คน

รวมจำนวนประชากรของอำเภอขนอม มีทั้งหมด ๓๐,๔๑๔  คน

 

ข้าราชการตำรวจทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน ๘๙ นาย

เฉลี่ยอัตราส่วนรับผิดชอบ ตำรวจ / ประชาชน เท่ากับ ๑ /๓๔๑.๗๓ คน

 

แผนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

3. นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มอบนโยบายบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

 

4. ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2580 )

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.khanompolice.com