การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สภ.ขนอม ประจำปีงบประมาณ 2566

เกี่ยบกับ POLICE-ITA

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

1.ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร (Update 27/01/2566)

O2 อำนาจหน้าที่และ พื้นที่ที่รับผิดชอบ นโยบายผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ และ ยุทธศาสตร์สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (Update 21/03/2566)

O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Update 31/03/2566)

O4 ข้อมูลคณะกรรมการ ตรวจสอบและติดตาม การบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ (Update 27/01/2566)

 

 • การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O5 ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (Update 27/01/2566)

O6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน (Update 27/01/2566)

 

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

O7 แผนปฏิบัติราชการ สถานีตำรวจประจำปีและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
สถานีตำรวจประจำปี (Update 10/05/2566) **

 • การปฏิบัติงาน

O8 คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ (Update 27/01/2566)

 • การให้บริการ

O9 คู่มือการให้บริการประชาชน (Update 01/02/2566)

O10 E–Service (Update 01/02/2566)

O11 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ (Update 21/03/2566)

 • การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

O12 แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น (Update 15/05/2566)

O13 มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ (Update 16/05/2566)

O14 แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา (Update 16/05/2566)

O15 แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน (Update 15/05/2566)

O16 สิทธิของผู้เสียหายหรือ เหยื่ออาชญากรรม และ สิทธิผู้ต้องหา (Update 27/04/2566)

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (Update 10/05/2566)

O18 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา (Update 23/03/2566)

 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Update 27/01/2566)

O20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (Update 31/03/2566)

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O21 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล (Update 01/02/2566)

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมความโปร่งใส

O22 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (Update 27/01/2566)

 • ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (Anti - Corruption Practice)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื้อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O23 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ (Update 24/04/2566)

O24 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ (Update 23/02/2566))

 • การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

O25 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Update 24/04/2566)

O26 แผนการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาำการให้บริการ (Update 27/04/2566)

O27 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามาตรฐานทางจริยธรรม (Update 23/02/2566))

O28 แผนปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และ ผลการดำเนินการตามแผนฯ (Update 15/05/2566)***

 • ระบบการรักษาทรัพย์สินของทานราชการ

O29 การจัดการทัรพย์สินของราชการ ของบริจาคและการจัดเก็บของกลางและสำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร (Update 15/05/2566)***

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O30 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน และการรายงานผลการดำเนินการตามมารตการส่งเสริมคุณธรรมแบะความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (Update 27/04/2566)

 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.khanompolice.com